25 juni 2022

Domcantorij, solisten en barokorkest –
Johann Sebastian Bach: Hohe Messe BWV 232